Jesteś 586053 gościem na naszej stronie
Biuro nasze utworzone zostało w 1992 r., wpisane jest do:

  • rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046241,
  • rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 808,
  • rejestru podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Płocku Nr NIP 774-000-60-84.

Biuro nasze prowadzi badanie sprawozdań finansowych wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe określone w:

- art. 2 ust. 1.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- art. 2 ust. 3 jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR i MSSF)

Zakres usług obejmuje również :

  • doradztwo ekonomiczno - finansowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i przekształceń własnościowych,
  • ocena sytuacji gospodarczej i finansowej oraz wycena majątku,
  • prognozowanie rozwoju podmiotów gospodarczych i opracowywanie biznes planów,
  • doradztwo z zakresu funduszy UE oraz audyt okresowy i końcowy

W rankingu firm audytorskich opracowywanym przez Rzeczpospolitą biuro nasze zajmowało 45÷55 miejsce w ciągu ostatnich 5-ciu lat, zarówno pod względem liczby klientów, jak i przychodów.

Partnerami Spółki jest 15 biegłych rewidentów związanych umowami o współpracy.

Kapitał podstawowy wynosi 50,0 tys. zł., a wraz z pozostałymi kapitałami 130,0 tys. zł

Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – polisa nr 83/KOAS/955/2012 na kwotę 430.000 EURO.

Nr rej. 808 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Sąd Rejonowy w Warszawie XIV WG KRS, NR KRS 0000046241 copyright©slw